Tuesday, April 8, 2008

Charlton Heston dies...

So...