Thursday, November 27, 2008

Happy Birthday Jimi

James Marshall Hendrix (born Johnny Allen Hendrix) (November 27, 1942 – September 18, 1970)

1 comment:

Lapizlazuli said...

Happy belated birthday!!! Your spirit still burns brightly.